מאמרים ועדכונים

חוק אוויר נקי, תשס”ח-2008: בקשה להיתר פליטה

ביום 31.7.2008 פורסם חוק אוויר נקי, תשס”ח – 2008 (להלן: “חוק אוויר נקי”), אשר שם לו למטרה להביא לשיפור איכות האוויר וכן למנוע ולצמצמם את זיהום האוויר, בין השאר על ידי קביעת איסורים וחובות בהתאם לעיקרון הזהירות המונעת, והכל לשם הגנה על חיי אדם, בריאותם ואיכות חייהם של בני האדם ולשם הגנה על הסביבה, לרבות משאבי הטבע, המערכות האקולוגיות והמגוון הביולוגי, למען הציבור ולמען הדורות הבאים בהתחשב בצורכיהם.

פרק ב’ לחוק אוויר נקי קובע, באופן טבעי, הוראות האוסרות על גרימת זיהום אוויר חזק או בלתי סביר (תשומת הלב לכך כי הוראת סעיף 4 לחוק למניעת מפגעים, התשכ”א-1961, שקבעה הוראה אחרת בדבר מניעת זיהום אוויר חזק או בלתי סביר, בוטלה עם פרסומו של חוק אוויר נקי).

לצד קביעת האיסור בדבר גרימת זיהום אוויר חזק או בלתי סביר קבע המחוקק, במסגרת הוראות פרק ד’ לחוק אוויר נקי, חובה בדבר היתר פליטה – היתר שניתן לפי הוראות סימן ב’ בפרק ד’ למקור פליטה טעון היתר.

ונדגיש כי התקנה, החזקה או הפעלה של מקור פליטה טעון היתר או שימוש בלא היתר פליטה או בניגוד לתנאיו מהווים עבירה פלילית שהסנקציה הקבועה בגינה הינה מאסר שנתיים או קנס בסך 678,000 ש”ח ליחיד ו- 1,356,000 ש”ח לתאגיד (מקסימום לכל עבירה). לממונה על פי חוק אוויר נקי אף נתונה הסמכות “להסתפק” בהליך מינהלי של הטלת עיצום כספי בסך 400,000 ש”ח ליחיד או 800,000 ש”ח לתאגיד בגין כל הפרה. כל זאת, עוד טרם שהזכרנו כי מעשה או מחדל בניגוד להוראות חוק אוויר נקי מהווים אף עוולה אזרחית והוראות פקודת הנזיקין חלות עליהן.

מהו מקור פליטה טעון היתר ?

מקור פליטה טעון היתר הינו מקור פליטה שמתבצעת בו פעילות מהפעילויות המפורטות בתוספת השלישית בחוק אוויר נקי או שיש בו מיתקן מאלו המפורטים בתוספת האמורה, בהיקף מרבי של הספק, כושר ייצור או מדד אחר העולה על ערכי סף הקבועים בתוספת (“מקור פליטה” – מיתקן או מערך מיתקנים, נייח או נייד, לרבות מכונה, מכשיר או חפץ, וכן מקום, שנפלטים מהם מזהמים לאוויר או הגורמים או העלולים לגרום לפליטת מזהמים לאוויר, עקב פעולה או תהליך המתבצעים בהם או באמצעותם, לרבות כל פעולה או תהליך נלווים שיש להם או שעלולה להיות להם השפעה על פליטת מזהמים, ולמעט אם זיהום האוויר הנגרם או העלול להיגרם מהם זניח).

התוספת השלישית בחוק אוויר נקי מחולקת ל- 6 קטגוריות ראשיות, שבכל אחת מהן פירוט. ואלו הן 6 הקטגוריות הראשיות: (1) תעשיות אנרגיה; (2) ייצור ועיבוד מתכות; (3) תעשייה מינרלית; (4) תעשייה כימית; (5) ניהול פסולת; (6) פעילויות אחרות.

המועד להגשת בקשה להיתר פליטה

ההליך הנדרש לקבלת היתר פליטה אינו קצר, בלשון המעטה. משום כך נקבעו, כהוראות מעבר, הוראות המאפשרות המשך פעילות “מקור פליטה פעיל”. ההוראות קובעות כי ניתן להמשיך לעסוק בפעילות במקור פליטה שחוק אוויר נקי קובע לגביו כי חייב הוא בהיתר פליטה, אף ללא היתר פליטה, וזאת ככל שפעילות זו התבצעה כדין ערב יום תחילת חוק אוויר נקי – בין על פי רישיון עסק לפי חוק רישוי עסקים ובין על פי צו שניתן לפי סעיף 8(א) לחוק למניעת מפגעים – ובלבד שבקשה להיתר פליטה תוגש במועדים שנקבעו.

חוק אוויר נקי קובע ארבעה מועדי יעד בהתאם לסוג הפעילות: 1.3.2011, 1.3.2012, 1.3.2014 ו- 1.3.2015.

ככל שנוגע הדבר למקור פליטה “שאינו פעיל”, כלומר מקור פליטה שלא פעל כדין ערב יום תחילת תוקפו של חוק אוויר נקי, אזי עומד ותלוי האיסור בהפעלתו קודם לקבלת היתר פליטה (כיום כבר אין רלוונטיות לסייג שאיפשר הפעלת מקור הפליטה אף קודם לקבלת ההיתר, במקרה שהוכח להנחת דעתו של הממונה כי התחלת הפעלת מקור הפליטה צפוי בתוך שנה מיום תחילת חוק אוויר נקי, מקרה בו ניתן היה להפעיל את מקור הפליטה אף קודם לקבלת ההיתר ובלבד שהבקשה להיתר הוגשה עד ליום 1.10.2010).

הבקשה וההיתר

הנחיות הממונה לטיפול בבקשה להיתרי פליטה על פי תקנות אוויר נקי (היתרי פליטה), תשס”ע-2010, קובעות את המידע שמגיש הבקשה נדרש לפרט במסגרת הבקשה וכן את אופן ההכנה, העריכה והצגת המידע בבקשה. במסגרת ההליך, משלב הכנת הבקשה, דרך שלב הגשתה ופרסומה במסגרת הליך שיתוף הציבור, נידרש להתמודד עם סוגיות מתחומים אחרים כדוגמת סוגיית ההגנה על סודות מסחריים.

היתר הפליטה שניתן לעסק מותנה בתנאים המבוססים על יישום הטכניקות המיטביות הזמינות (BAT) והנקבעים במתודולוגיה המבוססת על הדירקטיבה של הקהילייה האירופית הידועה כדירקטיבת ה- IPPC (דירקטיבה EC/2008/1).

במסמך זה התייחסנו על קצה המזלג למנגנון החדש שייצר חוק אוויר נקי – מנגנון “היתרי פליטה”. הליך הוצאת היתר הפליטה הינו הליך מורכב ובעל השלכת כלכליות. לפיכך, מטבעם של הדברים, נבחן תחילה היטב האם “מקור הפליטה” שבעסק הינו בגדר “מקור פליטה טעון היתר”, אם לאו. לאחר בחינה ראשונית זו, במידה והתשובה שתתקבל הינה שמדובר ב- “מקור פליטה טעון היתר”, מטבעם של דברים, כדי להימנע מהסנקציות הקשות אשר נקבעו בהוראות חוק אוויר נקי, נפעל כנדרש להוצאת היתר הפליטה ועמידה בתנאיו.

להתייעצות, התקשר עכשיו 03-6120890

או לחץ כאן ליצירת קשר

לחץ כאן לחזרה לדף הבית – עורך דין איכות הסביבה

נגישות