ייעוץ ליווי וייצוג בהליכי רישוי והיתרים

חוקי איכות הסביבה קובעים מערכת מקיפה של רישיונות והיתרים, אשר באמצעותה המשרד להגנת הסביבה קובע תנאים ומציב דרישות העומדות בבסיס קיומן של מגוון פעילויות עסקיות. קבלת הרישיונות וההיתרים וקיומם של התנאים הקבועים ברישיונות והיתרים אלו מהווים תנאי להפעלת אותה פעילות עסקית. ביצוע פעילות עסקית, המחייבת רישיון או היתר כאמור, ללא אותם רישיונות והיתרים או בניגוד לתנאים הקבועים בהם, מהווה עבירה פלילית שעשויה להוביל לפתיחת חקירה פלילית, עשויה להוביל להגשת כתב אישום או להליכי עיצומים כספיים, כמו גם לנקיטת הליכים מינהליים – מתן הוראות, התראות, צווים, שימועים, שבכל אלו יש בין השאר כדי להטיל חיובים כספיים גבוהים ולגרום להפסקת אותה פעילות עסקית.
עם ותק של יותר מ- 20 שנה והתמחות בתחום איכות הסביבה, משרדנו מעניק ללקוחותיו ייעוץ, ליווי וייצוג משפטי בבחינת מארג הרישיונות וההיתרים הנדרשים במסגרת הפעילות העסקית של כל עסק ועסק, בהתאם לכל מקרה ומקרה ובהתאם לטבעה ומהותה של הפעילות. זאת, הן בהליכים לקבלת הרישיונות וההיתרים ותוך שימת לב ודגש על התנאים הנקבעים באותם רישיונות והיתרים, הן בהטמעת התנאים בנהלי העסק ובעבודתו השוטפת, הן בהליכים לחידוש הרישיונות וההיתרים והן בהליכים למניעת ביטול הרישיונות או ההיתרים על ידי הרשויות (לרבות בהליכי עתירות מינהליות וכו’).

מהם הרישיונות וההיתרים העיקריים בתחום איכות הסביבה?

רישיון העסק

רישיון עסק ניתן מכוח הוראות חוק רישוי עסקים, תשכ”ח-1968, והינו הרישיון המוכר והבסיסי מכל מערך הרישיונות והיתרים העומד לרשות המשרד להגנת הסביבה להבטחת איכות הסביבה ולמניעת מפגעים. זאת, באמצעות הצבת תנאים ברישיון העסקהמתייחסים להשלכות הסביבתיות של פעילות העסק ובכלל כך בנושאי איכות השפכים, בנושאי איכות אוויר, בנושאי טיפול בפסולת, באסבסט, קרינה, רעש וחומרים מסוכנים ועוד ועוד. הפרת תנאים אלו כדין הפרת רישיון העסק על כל הכרוך והמשתמע מכך.

היתר רעלים

היתר רעלים ניתן מכוח הוראות חוק החומרים המסוכנים, תשנ”ג-1993, ואף הוא חלק ממערך הרישיונות וההיתרים העומד לרשות המשרד להגנת הסביבה לקביעת תנאים לפעילות שיש בה עיסוק” בחומרים מסוכנים (רעל או כימיקל מזיק) – בין אם מדובר בייצור, ייבוא, אריזה, מסחר, הנפקה, העברה, אחסנה או אפילו אחזקה של חומרים מסוכנים, בכמויות שאינן פטורות על פי תקנות החומרים המסוכנים (סיווג ופטור), תשנ”ו-1996. עיסוק כאמור ללא היתר רעלים או בניגוד לתנאיו, אפילו נלווה או זניח הוא לפעילות העסקית העיקרית, מהווה עבירה פלילית על כל הכרוך והמשתמע מכך. תשומת הלב לכך כי הוראות חוק זה קובעות הוראות המאפשרות הליך מינהלי של הטלת עיצומים כספיים בסכומים גבוהים.

היתר הזרמה / הטלה לים

היתר הזרמה / הטלה לים, אשר ניתן  מכוח הוראות החוק למניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ”ח-1988, הינו היתר הניתן על ידי הוועדה הבינמשרדית למתן היתרים להזרמה לים, בראשה עומד נציג המשרד להגנת הסביבה ולצידו נציגי משרדים נוספים (ביטחון, בריאות, תמ”ת, חקלאות, תיירות ותחבורה). היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית שבמשרד להגנת הסביבה מרכז את פעילות הוועדה וממש לה כגוף מקצועי בבחינת הבקשות למתן היתריםהזרמת שפכים או פסולת לים ללא היתר או בניגוד לתנאיו מהווה עבירה פלילית על כל הכרוך והמשתמע מכך. תשומת הלב לכך כי הוראות חוק זה קובעות הוראות המאפשרות הליך מינהלי של הטלת עיצומים כספיים, בסכומים גבוהים. 

היתר פליטה לאוויר

היתר פליטה לאוויר, אשר נדרש מכוח הוראות חוק אוויר נקי, תשס”ח-2008, מחייב עסקים להם מקור פליטה בו מתבצעת פעילות מהפעילויות המפורטות בתוספת השלישית לחוק או שיש בהם מיתקן מאלו המפורטים בתוספת האמורה, בהיקף מירבי של הספק, כושר ייצור או מדד אחר העולה על ערכי הסף הקבועים בתוספת, להגיש בקשה לקבלת היתר כאמור, בקשה בה יפורט המידע כנדרש בהנחיות הממונה לטיפול בבקשה להיתרי פליטה על פי תקנות אוויר נקי (היתרי פליטה), תשס”ע-2010. היתר הפליטה שניתן לעסק מותנה בתנאים המבוססים על יישום הטכניקות המיטביות הזמינות (BAT) והנקבעים במתודולוגיה המבוססת על הדירקטיבה של הקהילייה האירופית הידועה כדירקטיבת ה- IPPC. לכל אלו, כמובן, עשויות להיות השלכות כלכליות נכבדות. עיסוק במקור פליטה טעון היתר, ללא היתר או בניגוד לתנאיו, עשוי לגרור לסנקציות הן במישור מתן צווים מינהליים, הן במישור של קביעת סנקציות כספיות כבדות על דרך של הטלת עיצומים כספיים, הן במישור הפלילי ומתן צווים שיפוטיים והן במישור האזרחי נזיקי.

היתר לעבודת אסבסט

היתר לעבודה באסבסט, אשר ניתן מכוח הוראות החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע”א-2011, ניתן על ידי הממונה במשרד להגנת הסביבה. מדובר בהיתר שיש לקבלו טרם ביצוע עבודה באסבסט – לרבות תיקון, פירוק, הסרה, הריסה, פינוי, חיתוך, סילוק מפגע, הובלה, הטמנה, כיסוי, חפירה, או קידוח בקרקע שהוטמן בה אסבסט אך למעט צביעה של אסבסט צמנט. עבודה באסבסט מחייבת העסקת גורם מקצועי בעל רישיון מתאים לכך מאת המשרד להגנת הסביבה (למעט מקרים חריגים הקבועים בחוק המאפשרים ביצוע עבודה באסבסט ללא צורך באיש מקצוע או בעל רישיון או באישור מהמשרד להגנת הסביבה), קבלת ההיתר ועבודה על פי תנאיו. גם במקרה זה, ביצוע עבודה באסבסט שאינה פטורה מקבלת היתר ללא היתר או בניגוד לתנאיו עשויה לגרור סנקציות של עיצומים כספיים נכבדים לצד הליכים פליליים. תשומת הלב לכך כי הוראות חוק זה קובעות הוראות המאפשרות הליך מינהלי של הטלת עיצומים כספיים, בסכומים גבוהים.
פירטנו כאן, על קצה המזלג, רק חלק מסוגי הרישיונות וההיתרים שיש לבחון ולהסדיר מבעוד מועד ואך ברור ומובן הוא שיש לבחון כל מקרה  ומקרה לגופו.

להתייעצות התקשרו עכשיו 03-6120890

או לחצו כאן ליצירת קשר

נגישות